Úvodná stránka » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Poštovné zadarmo. Platí pre objednávky nad 40 EUR. Výmena / vrátenie tovaru d 30 dní bez udania dôvodu.

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Zoru digital s.r.o., MDŽ 1840/1, 942 01 Šurany, IČO: 44816472 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.sexy-pradlo.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.sexy-pradlo.sk.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
  1. Identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu, telefón)
  2. Veľkosť objednaného tovaru
  3. Množstvo objednaného tovaru
  4. Adresu miesta dodania tovaru
 4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
 5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
 6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok II. Dodacie podmienky

 1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
 2. Objednaný tovar doručíme najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky.
 3. Expedičné náklady:
  1. Pri objednávkach, ktorých celková hodnota objednaných produktov presiahne sumu 40 EUR, doručenie zákazník neplatí.
  2. Doručenie slovenskou poštou - paušálny poplatok 2,99 EUR.
   Doručenie do 2 pracovných dní od odoslania objednávky
  3. Doručenie kuriérom - paušálny poplatok 3,29 EUR.
   Pri platbe na dobierku sa k poštovnému pripočíta poplatok 0,70 EUR.
   Doručenie nasledujúci pracovný deň od odoslania objednávky.
  4. Doručenie cez Zásielkovňu - paušálny poplatok 1,99 EUR.
   Pri platbe v hotovosti na odbernom mieste sa pripočíta poplatok 0,70 EUR.
   Doručenie nasledujúci pracovný deň od odoslania objednávky.
  5. Osobný odber v Bratislave - paušálny poplatok 0,99 EUR.
  6. V prípade adresy doručenia mimo územia Slovenska, je cena stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk: http://cennik.posta.sk
 4. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, poštovné sa platí iba raz.
 5. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške 3,99 EUR.

Článok III. Platobné podmienky

 1. Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail a mobilný telefón zaslané potvrdenie objednávky. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
 2. Platbu je možné uskutočniť dobierkou, platobnou kartou alebo prevodom na náš účet:
  Banka: Fio banka, a.s.
  IBAN: SK51 8330 0000 0025 0140 5590
  Konštantný symbol: 0008
  Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
 3. Pri platbách na dobierku platíte za tovar až pri jeho preberaní.
 4. Pri platbách na účet alebo platobnými kartami, objednávky expedujeme až po uhradení sumy za objednávku na náš účet, alebo po prijatí potvrdenia o úhrade dĺžnej sumy. Potvrdenie o vykonaní platby v prospech nášho účtu nám môžete poslať mailom.
 5. Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.

Článok IV. Záruka a reklamácie

 1. Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 3. Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
 4. Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
 5. Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
  Zoru digital s.r.o.
  Bohrova 1
  851 01 Bratislava
 6. Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
 7. Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
  1. Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!), na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  2. Vyplňte tento reklamačný formulár: Reklamačný formulár
  3. Tovar zasielaný späť je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
  4. Vrácajúci tovar neposielajte na dobierku, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
 8. Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.
 9. Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
 10. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.
 11. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Článok V. Výmena tovaru

 1. Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
 2. V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
 3. Postup pri výmene tovaru:
  1. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!), na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  2. Vyplňte tento reklamačný formulár: Reklamačný formulár
  3. Tovar zasielaný na výmenu je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
  4. Vymieňaný tovar neposielajte na dobierku, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
 4. Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 3.99 EUR.
 5. Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
 6. Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plavky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak tovar nebude zabalený do pevnej kartónovej krabice!
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

Článok VI. Vrátenie tovaru a vrátenie peňazí

 1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
 2. Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 3. Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 3 mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
 5. V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné.
 6. Zakúpený tovar je možné vrátiť až do 30 dní od doručenia.
 7. Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
 8. V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok, podľa postupu uvedeného v bodoch 3 a 5 článku V. týchto podmienok.
 10. Postup pri vrátení tovaru:
  1. Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balení a v pevnej kartónovej krabici (nie v poštovej obálke!), na našu kontaktnú adresu uvedenú v Článku IV. Záruka a reklamácie bod č. 5 týchto podmienok.
  2. Vyplňte tento reklamačný formulár: Reklamačný formulár
  3. Zasielaný tovar je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
  4. Vracajúci tovar neposielajte na dobierku, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).

Článok VII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.sexy-pradlo.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
 2. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
 3. Tieto podmienky sú platné od 1.1.2019

Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.